خلاصه ی قوانین

 • برای حفظ احترام خود به دیگران احترام بگذارید
  از اسپم کردن خوداری کنید
  بحث سیاسی و مذهبی اکیدا ممنوع
  تقاضای هک سایت، نفر در این سایت نکنید
  سوال های فنی را در انجمن مربوط به آن مطرح کنید
  از پذیرش عضویت افراد زیر سن قانونی معذور و متخلفین بلافاصله اخراج خواهند شد