• برای حفظ احترام خود به دیگران احترام بگذارید
    از اسپم کردن خوداری کنید
    بحث سیاسی و مذهبی اکیدا ممنوع
    تقاضای هک سایت، نفر در این سایت نکنید
    سوال های فنی را در انجمن مربوط به آن مطرح کنید
    از پذیرش عضویت افراد زیر سن قانونی معذور و متخلفین بلافاصله اخراج خواهند شد